http://185.105.4.145:8081/jedtv/stream/playlist.m3u8?wmsAuthSign=c2VydmVyX3RpbWU9MTAvMTUvMjAxOSA2OjEzOjUxIFBNJmhhc2hfdmFsdWU9ZFUzbzRpOXpIcFpYT25lMzJJcEUzQT09JnZhbGlkbWludXRlcz0yMA==